Условия за ползване

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с приложените по – долу

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД, наричано по – долу “Уебсайт” или „сайт” Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

2.Ние се стремим съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, да е винаги съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и /или ползването на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.

3.Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

4. САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уебсайта.

Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този сайт.

5.Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление и/или нарушение, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

6.При желание да ползвате част или цялото съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно и да спазвате условията за това – към САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД на e- mail: contact@shterevhospital.com, при спазване и изискванията на закона.

7. САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в сайта.

За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство

При противоречие между условията за ползване или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността и приложимостта на незасегнатите от противоречието части.