embryo

Замразяване на ембриони

Криопрезервацията (група процеси на подготовка, замразяване и съхраняване на човешки гамети и предимплантационни ембриони при свръхниски температури (най-често в течен азот)) е клинична процедура, която се извършва в сектора по асистирана репродукция. Технологията позволява замразяването и съхранението на ембриони, които не са трансферирани в настояща ин витро процедура (настоящ цикъл). Целта на процедурата е замразените ембриони да бъдат използвани за трансфер в матката на жената в бъдещ цикъл без да се налага нова хормонална стимулация а само поготовка на маточната лигавица и ембриотрансфер.

От изключително значение при криопрезервацията на ембриони е да има добре разработена програма за замразяване и размразяване на ембриони, при която повече ембриони да преживяват добре, което от своя страна води до по-голям процент бременности.

Не всички ембриони са с необходимото качество за да бъъдат замразени и съхранени. Ембриолозите избират само ембрионите с най-добро качество, които притежават потенциала да преживеят процеса на замразяване и размразяване. Тази оценка може да бъде направена само от ембриолог след като се разгледа целият период на растеж и развитие на ембриона.

След оплождането, ембрионите достигнали стадий бластоцист (5-дневен ембрион) се селектират за замразяване и съхранение.  Поставят се в криоконтейнери и специални среди (криопротектори, сертифицирани за качество и одобрени за използване при АРТ процедури) и се съхраняват в специален съд при ниска температура (от -196 °C) в течен азот.

От важно значение е фактът, че преживяемостта не зависи от периодът на съхранение, т. е. независимо колко дълго ще са в течен азот, ако добре се извършва замразяването и правилно съхранението няма значение дали то ще трае дни, месеци или години. В Наредба 28 за дейности по асистирана репродукция (Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., последно изм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014 г.) е отбелязано препоръчителният срок на съхранение да не надхвърля 5 години.

 Кога се препоръчва замразяване на ембриони?

  • При овариален хиперстимулационен синдром (OHSS), когато не е препоръчително да се осъществи ембриотрансфер в настоящият цикъл;
  • Ако маточната лигавица (ендометриума) не е подходяща за имплантация в настоящият цикъл;
  • Оставащи ембриони с добро качество след ембриотрансфера:

- ако не настъпи бременност след “свежия” ембриотрансфер, въпреки, че са подбрани ембрионите с най-голям потенциал;

- за нова бременност, в случаите в които жената е забременяла и родила, това може да бъде след 2 и повече години;

  • Намаляване на риска от многоплодна бременност;
  • Запазване на фертилните способности за бъдещ период.

Какви са стъпките за замразяване на ембриони в Медицински комплекс „Д-р Щерев”?

Стъпка 1 | Провеждане на ин витро или ICSI процедура при която да са получени ембриони с добро качество (на замразяване подлежат само ембриони с добро качество);

Стъпка 2 | Обсъждане със двойката на качеството и броя на ембрионите, които подлежат на замразяване;

Стъпка 3 | Попълване на Декларация за информирано съгласие за замразяване и съхранение на ембриони, в която се посочва и желаният срок на съхранение;

Стъпка 4 | Замразяване и съхранение на ембрионите;

Стъпка 5 | След изтичане на отбелязаният срок на съхранение в декларацията и в случаите, когато двойката не е декларирала удължаване срока на съхранение, ембрионите се унищожават.