ShterevHospital_Pregnant(670x300)

Програма Столична Община

Общинска програма Ин витро с донорска яйцеклетка

Щастливи сме да ви информираме, че Медицински комплекс „Д-р Щерев” от 10.09.2015г. сключи договор със Столична община, относно програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

 

Какво финансира програмата?

Програмата финансира следните дейности по асистирана репродукция, свързани с ин витро процедурата с донорска яйцеклетка на одобрените кандидати:

 1. Ехографски прегледи (до максимум 6 бр.) на стойност по 30 лева всеки;
 2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 18 лева всеки;
 3. Ин витро оплождане:
  • класическо ин витро оплождане на стойност 1300 лева;
  • оплождане чрез ICSI на стойност 1600 лева;
 4. Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност 340 лева;
 5. Криоконсервация на ембриони на стойност 200 лева.

Програмата не включва финансиране на задължителните предварителни изследвания на донора, медикаментите за хормонална стимулация на донора и пункция на фоликули.

За медицински дейности, които са извън гореописаните, лицата доплащат на съответното лечебно заведение по цени, определени от същото.

Програмата приключва работата си с изчерпване на финансовите средства, гласувани за нея в бюджета на Столична община през съответната календарна година.

Програмата не финансира втори и следващ опит.

 

Кои двойки финансира програмата? – Индикации

Канидатите – семейства или двойки да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:

 • преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;
 • три и повече предходни опита ин витро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;
 • генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки.

 

Кои двойки могат да кандидатстват за финансиране по програмата?

Кандидатите – семейства или двойки за финансиране по Програмата следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство;
 2. Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението;
 3. Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката;
 4. Да нямат данъчни задължения към държавата и Столична община – за всеки един от двойката;
 5. Да не са поставени под запрещение;
 6. Да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:
  • преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;
  • три и повече предходни опита ин витро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;
  • генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки;
 7. Да липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбите за нейното изменение и допълнение, респ. според актуалната версия на медицински стандарт „Асистирана репродукция”;
 8. Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 50 години към датата на подаване на заявлението.

 

Къде се подават документите от желаещите кандидати?

Кандидатите за финансиране по Програмата (семейство или двойка) подават лично в деловодството на Столична община / фронт офис, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер Заявление по образец, към което прилагат долуописаните документи в запечатан плик. Върху запечатания плик кандидатите задължително изписват имената си по лична карта.

 

Как се подават документите от желаещите двойки?

Кандидатите за финансиране по Програмата (семейство или двойка) подават в запечатан плик Заявление по образец Приложение № 1 (различно от горецитираното Заявление по образец), към което прилагат:

 1. Копие от акт за граждански брак или Декларация за фактическо съжителство – Приложение №3;
 2. Документи, доказващи регистрация по постоянен (копие от лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“ и собствен подпис) и настоящ адрес на територията на Столична община, минимум 3 години преди датата на заявлението, издадени от районната администрация по местоживеене;
 3. Документи за непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката;
 4. Удостоверения за липса на данъчни задължения към държавата и Столична община – оригинал, за всеки един от двойката;
 5. Етапна епикриза, в която задължително следва да фигурират индикациите за извършване на асистирана репродукция с донорски яйцеклетки и потвърждение на липсата на противопоказания съгласно Наредба № 28 и медицински стандарт „Асистирана репродукция“; епикризата се издава след задължително изследване и консултиране на жената с кардиолог и мамолог. Мамологът е лекар със специалност по хирургия и квалификация в диагностиката на заболяванията на млечната жлеза. При нужда може да се прилага или изисква и друга допълнителна медицинска документация, имаща отношение към процедурите по асистирана репродукция, бременността и раждането.
 6. Медицинска документация, удостоверяваща обстоятелствата за доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки при:
  • преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини – копие от трансвагинално ехографско изследване на матка и яйчници (показващо липса на антрални фоликули и нормална по големина матка) и резултат от хормонално изследване (със стойности на FSH > 15.0 mIU/ml и AMH < 1.0 ng/ml); в случаите на оперативно отстранени (увредени) яйчници се представя и епикриза от оперативната интервенция;
  • три и повече предходни опита ин витро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони – епикризи от предходни ин витро процедури със собствени яйцеклетки, издадени от лечебното заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
  • генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки – епикриза, удостоверяваща наличието на генетично състояние или заболяване и експертно становище от специалист по медицинска генетика, посочващи нуждата от асистирана репродукция с донорски яйцеклетки.
 7. Декларация Пиложение № 2, удостоверяваща:
  • информирано съгласие с условията и реда на Програмата;
  • липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор;
  • че лицата не са поставени под запрещение.
 8. Декларация на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) –попълва се от всеки един от двамата заявители.

Медицинската документация по т. 5 и т. 6 следва да е подготвена от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

Всички документи, които се представят за разглеждане от Програмния съвет и не са в оригинал, следва да бъдат заверени от заявителя/заявителите със собствен подпис и гриф „вярно с оригинала“.

Одобрените по Програмата кандидати са длъжни да предоставят писмена информация по образец до Председателя на Програмния съвет за избраното от тях лечебно заведение в срок до 5 работни дни преди започване на ин витро процедурата.

Пълна информация относно програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, който се нуждаят от ин витро процедури с донорски яйцеклетки може да намерите тук.

Време за извършване на процедурата след одобрението на Програмния съвет

Процедурата по ин витро с донорски яйцеклетки, финансирана със средства на Програмата следва да се извърши не по-късно от шест месеца след одобрението на кандидатите.

 Телефон за връзка : 0892 22 59 74, 0894 51 15 86

E-mail: donation@shterevhospital.com