Спермален анализ (Спермограма)

Качеството на семенната течност се определя чрез спермален анализ. Той включва изследване физико-химичните свойства на еякулата (обем, цвят, мирис, вискозитет, pH), определяне концентрацията на сперматозоидите, съдържащи се в него, тяхната подвижност и морфология, оценка на наличието на аглутинация и други клетки. Нормите за всеки един изследван параметър са определени от Световната Здравна Организация (СЗО).

Според метода на изследване на семенната течност, спермалният анализ бива конвенционален спермален анализ и компютърно асистиран спермален анализ (CASA). Конвенционалният спермален анализ се извършва от специалист лаборант или биолог. Недостатък на този метод на анализ е неговата субективност, тъй като резултатите пряко се влияят от познанията и опита на специалиста, осъществяващ анализа. Със разработването на технологията за компютърно асистиран спермален анализ (CASA) се отстранява субективният елемент на конвенционалният спермален анализ.

От 2010г. в Медицински комплекс „Д-р Щерев” се прилага компютърно асистираният спермален анализ (CASA) чрез системата Sperm Class Analyzer®, разработена от водещият в своята област производител Microptic (EU). Системата за спермален анализ  - SCA®, извършва качествен и количествен анализ на показателите на семенната течност според критериите, зададени от СЗО. Предимствата на SCA® системата са свързани с много високата обективност, прецизност и детайлност, както и с бърз анализ на резултатите. Софтуерът позволява анализирането и по стриктните критерии на Kruger, биологична преживяемост, морфология, ДНК фрагментация на сперматозоиди. Въз основа на документираните от системата кадри и видео, е възможно повторение на спермалния анализ и контрол достоверността на резултатите.

 

Какви инструкции трябва да се спазват при спермограма?

За да бъде коректно проведен спермалният анализ, пациентът трябва да е спазил следните условия:

  • от 3 до 5 дни полово въздържание;
  • без прием на антибиотици в дните преди изследването (минимум 2 седмици);
  • без прием на алкохол в дните преди изследването;
  • провеждане на изследването при добро общо здраве (без фебрилитет);
  • при прием на лекарства и хранителни добавки да се информира лабораторния специалист;
  • използва се стерилен контейнер за еякулат, като е необходимо цялото количество да попадне в контейнера.

Необходимо ли е запазване на час за спермограма?

За извършване на спермален анализ (спермограма) е задължително предварителното запазване на час.