назад
bebe na borda-840x500

Общинска програма Инвитро

Щастливи сме да ви информираме, че Медицински комплекс „Д-р Щерев” от 10.09.2015 г. сключи договор със Столична община относно програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

Общинска програма Ин витро с донорска яйцеклетка

 

Какво финансира програмата?

Програмата финансира следните дейности по асистирана репродукция, свързани с инвитро процедурата с донорска яйцеклетка на одобрените кандидати:

1. Ехографски прегледи (максимум 6 бр.) на стойност 30 лева всеки

2. Хормонални изследвания (максимум 10 хормона) на стойност 18 лева всеки

3. Инвитро оплождане:

  • класическо инвитро оплождане на стойност 1300 лева;
  • оплождане чрез ICSI на стойност 1600 лева.

4. Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност 340 лева
5. Криоконсервация на ембриони на стойност 200 лева

Програмата не включва финансиране на задължителните предварителни изследвания на донора, медикаментите за хормонална стимулация на донора и пункцията на фоликули.

За медицински дейности, които са извън гореописаните, лицата доплащат на съответното лечебно заведение по цени, определени от същото.

Програмата приключва работата си с изчерпване на финансовите средства, гласувани за нея в бюджета на Столична община през съответната календарна година.

Програмата не финансира втори и следващ опит.

 

Кои двойки финансира програмата? – Индикации

Кандидатите – семейства или двойки, да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:

- преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;

- три и повече предходни опита инвитро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;

- генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки.

 

Кои двойки могат да кандидатстват за финансиране по програмата?

Кандидатите – семейства или двойки, за финансиране по Програмата следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство

2. Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението

3. Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката

4. Да нямат данъчни задължения към държавата и Столична община – за всеки един от двойката

5. Да не са поставени под запрещение

6. Да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:
- преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;
- три и повече предходни опита инвитро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;
- генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки.

7. Да липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбите за нейното изменение и допълнение, респ. според актуалната версия на медицински стандарт „Асистирана репродукция”.
Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 50 години към датата на подаване на заявлението.

 

Къде се подават документите от желаещите кандидати?

Кандидатите за финансиране по Програмата (семейство или двойка) подават лично в деловодството на Столична община (фронт офис, намиращ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер) Заявление по образец, към което прилагат долуописаните документи в запечатан плик. Върху запечатания плик кандидатите задължително изписват имената си по лична карта.

 

Как се подават документите от желаещите двойки?

Кандидатите за финансиране по Програмата (семейство или двойка) подават в запечатан плик Заявление по образец, Приложение № 1 (различно от горецитираното Заявление по образец), към което прилагат:

1. Копие от акт за граждански брак или Декларация за фактическо съжителство – Приложение №3

 

2. Документи, доказващи регистрация по постоянен (копие от лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“ и собствен подпис) и настоящ адрес на територията на Столична община, минимум 3 години преди датата на заявлението, издадени от районната администрация по местоживеене

 

3. Документи за непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката

 

4. Удостоверения за липса на данъчни задължения към държавата и Столична община – оригинал, за всеки един от двойката

 

5. Етапна епикриза, в която задължително следва да фигурират индикациите за извършване на асистирана репродукция с донорски яйцеклетки и потвърждение на липсата на противопоказания съгласно Наредба № 28 и медицински стандарт „Асистирана репродукция“. Епикризата се издава след задължително изследване и консултиране на жената с кардиолог и мамолог. Мамологът е лекар със специалност по хирургия и квалификация в диагностиката на заболяванията на млечната жлеза. При нужда може да се прилага или изисква и друга допълнителна медицинска документация, имаща отношение към процедурите по асистирана репродукция, бременността и раждането.

 

6. Медицинска документация, удостоверяваща обстоятелствата за доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки при:
- преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини – копие от трансвагинално ехографско изследване на матка и яйчници (показващо липса на антрални фоликули и нормална по големина матка) и резултат от хормонално изследване (със стойности на FSH > 15.0 mIU/ml и AMH < 1.0 ng/ml); в случаите на оперативно отстранени (увредени) яйчници се представя и епикриза от оперативната интервенция;
- три и повече предходни опита инвитро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони – епикризи от предходни инвитро процедури със собствени яйцеклетки, издадени от лечебното заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
- генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки – епикриза, удостоверяваща наличието на генетично състояние или заболяване и експертно становище от специалист по медицинска генетика, посочващи нуждата от асистирана репродукция с донорски яйцеклетки.


7. Декларация по Приложение № 2, удостоверяваща:
- информирано съгласие с условията и реда на Програмата;
- липса на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор;
- че лицата не са поставени под запрещение.

 

8. Декларация на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) – попълва се от всеки един от двамата заявители.

Медицинската документация по т. 5 и т. 6 следва да е подготвена от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

 


Всички документи, които се представят за разглеждане от Програмния съвет и не са в оригинал, следва да бъдат заверени от заявителя/заявителите със собствен подпис и гриф „вярно с оригинала“.

Одобрените по Програмата кандидати са длъжни да предоставят писмена информация по образец до Председателя на Програмния съвет за избраното от тях лечебно заведение в срок до 5 работни дни преди започване на инвитро процедурата.

Пълна информация относно програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, който се нуждаят от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, можете да намерите тук.

Време за извършване на процедурата след одобрението на Програмния съвет:


Процедурата по инвитро с донорски яйцеклетки, финансирана със средства на Програмата, следва да се извърши не по-късно от шест месеца след одобрението на кандидатите.


 

Телефони за връзка : 0894 51 15 86 и 0892 22 59 74
E-mail: donation@shterevhospital.com

Линк към условия и указания за кандидатстване на Столична община.

Видео: Донорска програма Optima eggs

Гледайте видео за донорската програма Optima eggs, която цели да разясни каква е процедурата за донорство на яйцеклетки и кои жени имат нужда от дарителска яйцеклетка.


За повече информация можете да се свържете с нас на телефони 0894 51 15 86 и 0892 22 59 74 или чрез e-mail donation@shterevhospital.com, за да насрочите час за консултация с координатора на програма OPTIMA EGGS.

 

Донорска програма Optima Eggs
Донорска програма Optima Eggs
назад