Предоперативна подготовка

Предоперативни изследвания:

Вашият лекуващ лекар ще назначи изследвания, които да извършите преди постъпването ви за планова оперативна интервенция. Изследванията са относими към вашето здравословно състояние. Посочените по-долу изследвания са условни, предвид това, че всеки пациент получава индивидуални назначения. При наличие на алергии е необходимо да се извърши и тестуване от специалист алерголог.

Кои са необходимите предоперативни изследвания?

• кръвна група и Rh (Резус фактор). При някои операции се изисква повторно изследване на кръвната група. Издава се оригинален документ "Фиш за имунохематологично изследване" с уникален идентификационен код. Той остава за пациентката и може да бъде използван във всяко едно лечебно заведение. Двойното потвърждение е изискване, което гарантира спестяване на ценно време при възникване на спешно състояние и евентуална нужда от кръвопреливане
• важащи до 7 дни преди оператвната интервенция – СУЕ (РУЕ), ПКК (Пълна кръвна картина), Глюкоза, Общ белтък, Креатинин, Урея, АсАТ (GOT), АлАТ (GPT), Калий (K), Натрий (Na), Протромбиново време (PT)/ % /INR, Фибриноген, аРТТ (ККВ), Урина – ОХИ
• важащи до 6 месеца преди оперативната интервенция – Сифилис (Wass), СПИН (HIV), Хепатит В (HBsAg), Хепатит С (HCV)
• ЕКГ (електрокардиограма)

Предоперативна документация:

Документите, необходими за извършване на оперативната интервенция, които следва да попълните са:

• Въпросник за пациента – съгласно медицински стандарт “Анестезия и Интензивно лечение”

• Декларация за информирано съгласие – всяка медицинска дейност, свързана с лечението ви, се осъществява след изразено от вас информирано съгласие, съдържащо своевременно предоставена медицинска информация в подходяща форма и обем, което ви дава възможност за избор на лечение. По разбираем начин в информираното съгласие е предоставена информация за предстоящата ви операция, за ползите и рисковете от нея, както и евентуални усложнения, които биха могли да настъпят и за съществуващите алтернативи. Информирано съгласие включва и съгласие за извършване на допълнителни медицински дейности, включително и операции извън планирания обем, възникнали като необходимост от извънредни ситуации и спешност и настъпили след локална или обща анестезия или в хода на оперативната намеса

• Декларация за информирано съгласие за преливане на кръв и кръвни съставки

Предоперативни консултации:

Преди оперативна интервенция задължително се извършва предоперативна консултация с анестезиолог и интернист заедно с резултатите от лабораторните и инструментални изследвания. При необходимост и по индикации могат да бъдат назначени и консултации със специалисти от различни медицински специалности и допълнителни клинични изследвания с цел да се обективира вашето здравно състояние.

Датата на предоперативната консултация ще получите от вашият лекуващ лекар или от акушерка от отделението. Предоперативната консултация включва:

• консултация с анестезиолог – анестезиологът е лекарят, който ще ви запознае със същността на анестезията. Ще направи оценка на оперативния риск по скалата на ASA (American Society of Anaestesiologists) възоснова на отговорите от попълненият от вас въпросник, резултатите от предоперативните изследвания и клиничният преглед. Ще изгради становище за безопасността, индикациите и контраиндикациите на предстоящата анестезия, ще планира възможните анестетични техники и средствата за тяхното провеждане.

• консултация с интернист – интернисът е лекарят, който ще разчете резултатът от направената електрокардиограма (ЕКГ), от своя страна резултатите от предоперативните изследвания и ще извърши клиничен преглед.

В деня на предоперативната консултация е необходимо да носите със себе си:

• Документ за самоличност (Лична карта)
• Резултати от направените подготвителни изследвания
• Медицинска документация, която не е била предоставена до момента (епикризи, резултати от прегледи, консултации и/или изследвания)
• Списък на приеманите лекарства в момента
• Списък на лекарствата, към които имате алергия

Предоперативна информация

Информация за хранителен режим:

При планов прием, преди оперативната интервенция е задължително да следвате инструкциите, които сте получили по време на предоперативните консултации относно режимът на хранене. Не трябва да приемате храна след 20:00ч. и вода след 22:00ч. вечерта, на деня преди самата оперативна интервенция. Тези срокове са условни, всеки пациент получава индивидуални инструкции. Неспазването на инструкциите може да доведе до забавяне или анулиране на оперативната интервенция.

Информация за медикаменти:

При планов прием, преди оперативната интервенция е задължително да следвате инструкциите, които сте получил по време на предоперативните консултации относно режимът на прием на медикаменти. В този режим се включват както медикаменти приемани в момента от вас така и специфични, назначението на които е свързано със самата оперативна интервенция. При някои медикаменти е възможно да се наложи прекратяване на приемът им или намаляване на дозата за няколко дни преди оперативната интервенция. Задължително се спират медикаментите, които имат ефект върху кръвосъсирването (антикоагуланти, асприн). Неспазването на инструкциите може да доведе до забавяне или анулиране на оперативната интервенция.

Информация за анестезия:

Какво представлява анестезията?

Анестезията се прилага с цел обезболяване при извършването на оперативни интервенции. Анестезия (на латински: anaesthesia) е дума от гръцки произход и означава безчувственост (към допир, натиск, температура, в това число и болка). Днес с този термин се означава съвкупност от действия за обезболяване в медицинската практика за извършване на болезнени оперативни, лечебни и диагностични процедури.

Какви са видовете анестезия?

Анестезията бива два вида – обща и регионална. При общата анестезия се използват медикаменти (анестетици), с които се потиска функцията на централната нервна система (ЦНС), при което пациентът обратимо загубва съзнание (заспива). От своя страна общата анестезия се разделя на следните под видове прилагани в оперативната гинекология:

• обща венозна анестезия – анестезията се постига чрез венозно инжектиране на анестетик. Чрез венозната анестезия се постига бързо и приятно заспиване, без да се дразнят дихателните пътища, като при инхалационните анестетици.

• обща балансирана анестезия – анестезията се постига чрез различни съчетания от венозни анестетици, кислород, двуазотен окис и халогенизиран въглеводород и мускулни релаксанти. Тези комбинации позволяват да се избегнат страничните ефекти на всеки един медикамент, чрез използване на няколко медикамента в по- малки дози.

• ендотрахеална анестезия – анестезията се постига чрез подаване на газова смес, съдържаща кислород и анестетик.  В трахеята на пациента се поставя тръба за подаване на газовата смес и за свързване на пациента към анестезиологичния апарат.

При регионалната анестезия се използват медикаменти (локални анестетици), които се инжектират в различни части на тялото по този начин временно се прекъсва предаването на нервните импулси от оперативната зона към мозъка. От своя страна регионалната анестезия се разделя на следните под видове прилагани в оперативната гинекология:

• спинална анестезия – анестезията се постига чрез инжектиране на локален анестетик в спиналното пространство. Постепенно се блокира провеждането на нервните импулси по гръбначно мозъчните влакна в различна последователност. Постига се сетивен и моторен блок.

• епидурална анестезия – анестезията се постига чрез инжектиране на локален анестетик – количество, необходимо да обезчустви съответните нерви. Инжектирането става чрез катетър тънка гъвкава пластмасова тръбичка, поставен до нервите в гръбначния стълб на нивото на кръста. Постига се само сетивен блок.

• комбинирана спинална/епидурална анестезия– анестезията се постига чрез комбинация от двете регионални анестезии, като по този начин се използват преимуществата и на двата метода.

Как се определя каква анестезия да ми бъде приложена?

По време на предоперативната консултация с анестезиолог ще се определи най-подходящата анестезия за вас. При изборът на анестезия за оперативната интервенция, анестезиологичният екип, начело с лекар-анестезиолог се съобразават с общото ви състояние, с възрастта, пола, основното и придружаващите заболявания; вида, обема и продължителността на операцията; параклиничните отклонения ако има такива; прекараните в миналото заболявания.
Видео: Оперативна гинекология

Запознайте се с екипа на сектора по оперативна гинекология във видеото и научете повече къде се срещат мисията на екипа на Медицински комплекс „д-р Щерев“ и желанието на пациентите да получат най-съвременното лечение.