dokumentacia

Предоперативна подготовка

Предоперативни изследвания:

Вашият лекуващ лекар ще назначи изследвания, които да извършите преди постъпването ви за планова оперативна интервенция. Изследванията са относими към вашето здравословно състояние. Посочените по-долу изследвания са условни, предвид това, че всеки пациент получава индивидуални назначения. При наличие на алергии е необходимо да се извърши и тестуване от специалист алерголог.

Кои са необходимите предоперативни изследвания?

 • кръвна група и Rh (Резус фактор)
 • важащи до 7 дни преди оператвната интервенция – СУЕ (РУЕ), ПКК (Пълна кръвна картина), Глюкоза, Общ белтък, Креатинин, Урея, АсАТ (GOT), АлАТ (GPT), Калий (K), Натрий (Na), Протромбиново време (PT)/ % /INR, Фибриноген, аРТТ (ККВ), Урина – ОХИ
 • важащи до 6 месеца преди оперативната интервенция – Сифилис (Wass), СПИН (HIV), Хепатит В (HBsAg), Хепатит С (HCV)
 • ЕКГ (електрокардиограма)

Предоперативна документация:

Документите, необходими за извършване на оперативната интервенция, които следва да попълните са:

 • Въпросник за пациента – съгласно медицински стандарт “Анестезия и Интензивно лечение”

 • Декларация за информирано съгласие – всяка медицинска дейност, свързана с лечението ви, се осъществява след изразено от вас информирано съгласие, съдържащо своевременно предоставена медицинска информация в подходяща форма и обем, което ви дава възможност за избор на лечение. По разбираем начин в информираното съгласие е предоставена информация за предстоящата ви операция, за ползите и рисковете от нея, както и евентуални усложнения, които биха могли да настъпят и за съществуващите алтернативи. Информирано съгласие включва и съгласие за извършване на допълнителни медицински дейности, включително и операции извън планирания обем, възникнали като необходимост от извънредни ситуации и спешност и настъпили след локална или обща анестезия или в хода на оперативната намеса

 • Декларация за информирано съгласие за преливане на кръв и кръвни съставки

Предоперативни консултации:

Преди оперативна интервенция задължително се извършва предоперативна консултация с анестезиолог и интернист заедно с резултатите от лабораторните и инструментални изследвания. При необходимост и по индикации могат да бъдат назначени и консултации със специалисти от различни медицински специалности и допълнителни клинични изследвания с цел да се обективира вашето здравно състояние.

Датата на предоперативната консултация ще получите от вашият лекуващ лекар или от акушерка от отделението. Предоперативната консултация включва:

 • консултация с анестезиолог – анестезиологът е лекарят, който ще ви запознае със същността на анестезията. Ще направи оценка на оперативния риск по скалата на ASA (American Society of Anaestesiologists) възоснова на отговорите от попълненият от вас въпросник, резултатите от предоперативните изследвания и клиничният преглед. Ще изгради становище за безопасността, индикациите и контраиндикациите на предстоящата анестезия, ще планира възможните анестетични техники и средствата за тяхното провеждане.

 • консултация с интернист – интернисът е лекарят, който ще разчете резултатът от направената електрокардиограма (ЕКГ), от своя страна резултатите от предоперативните изследвания и ще извърши клиничен преглед.

В деня на предоперативната консултация е необходимо да носите със себе си:

 • Документ за самоличност (Лична карта)
 • Резултати от направените подготвителни изследвания
 • Медицинска документация, която не е била предоставена до момента (епикризи, резултати от прегледи, консултации и/или изследвания)
 • Списък на приеманите лекарства в момента
 • Списък на лекарствата, към които имате алергия