saveti

Предоперативна информация

Информация за хранителен режим:

При планов прием, преди оперативната интервенция е задължително да следвате инструкциите, които сте получили по време на предоперативните консултации относно режимът на хранене. Не трябва да приемате храна след 20:00ч. и вода след 22:00ч. вечерта, на деня преди самата оперативна интервенция. Тези срокове са условни, всеки пациент получава индивидуални инструкции. Неспазването на инструкциите може да доведе до забавяне или анулиране на оперативната интервенция.

Информация за медикаменти:

При планов прием, преди оперативната интервенция е задължително да следвате инструкциите, които сте получил по време на предоперативните консултации относно режимът на прием на медикаменти. В този режим се включват както медикаменти приемани в момента от вас така и специфични, назначението на които е свързано със самата оперативна интервенция. При някои медикаменти е възможно да се наложи прекратяване на приемът им или намаляване на дозата за няколко дни преди оперативната интервенция. Задължително се спират медикаментите, които имат ефект върху кръвосъсирването (антикоагуланти, асприн). Неспазването на инструкциите може да доведе до забавяне или анулиране на оперативната интервенция.

Информация за анестезия:

Какво представлява анестезията?

Анестезията се прилага с цел обезболяване при извършването на оперативни интервенции. Анестезия (на латински: anaesthesia) е дума от гръцки произход и означава безчувственост (към допир, натиск, температура, в това число и болка). Днес с този термин се означава съвкупност от действия за обезболяване в медицинската практика за извършване на болезнени оперативни, лечебни и диагностични процедури.

Какви са видовете анестезия?

Анестезията бива два вида – обща и регионална. При общата анестезия се използват медикаменти (анестетици), с които се потиска функцията на централната нервна система (ЦНС), при което пациентът обратимо загубва съзнание (заспива). От своя страна общата анестезия се разделя на следните под видове прилагани в оперативната гинекология:

  • обща венозна анестезия – анестезията се постига чрез венозно инжектиране на анестетик. Чрез венозната анестезия се постига бързо и приятно заспиване, без да се дразнят дихателните пътища, като при инхалационните анестетици.

  • обща балансирана анестезия – анестезията се постига чрез различни съчетания от венозни анестетици, кислород, двуазотен окис и халогенизиран въглеводород и мускулни релаксанти. Тези комбинации позволяват да се избегнат страничните ефекти на всеки един медикамент, чрез използване на няколко медикамента в по- малки дози.

  • ендотрахеална анестезия – анестезията се постига чрез подаване на газова смес, съдържаща кислород и анестетик.  В трахеята на пациента се поставя тръба за подаване на газовата смес и за свързване на пациента към анестезиологичния апарат.

При регионалната анестезия се използват медикаменти (локални анестетици), които се инжектират в различни части на тялото по този начин временно се прекъсва предаването на нервните импулси от оперативната зона към мозъка. От своя страна регионалната анестезия се разделя на следните под видове прилагани в оперативната гинекология:

  • спинална анестезия – анестезията се постига чрез инжектиране на локален анестетик в спиналното пространство. Постепенно се блокира провеждането на нервните импулси по гръбначно мозъчните влакна в различна последователност. Постига се сетивен и моторен блок.

  • епидурална анестезия – анестезията се постига чрез инжектиране на локален анестетик – количество, необходимо да обезчустви съответните нерви. Инжектирането става чрез катетър тънка гъвкава пластмасова тръбичка, поставен до нервите в гръбначния стълб на нивото на кръста. Постига се само сетивен блок.

  • комбинирана спинална/епидурална анестезия– анестезията се постига чрез комбинация от двете регионални анестезии, като по този начин се използват преимуществата и на двата метода.

Как се определя каква анестезия да ми бъде приложена?

По време на предоперативната консултация с анестезиолог ще се определи най-подходящата анестезия за вас. При изборът на анестезия за оперативната интервенция, анестезиологичният екип, начело с лекар-анестезиолог се съобразават с общото ви състояние, с възрастта, пола, основното и придружаващите заболявания; вида, обема и продължителността на операцията; параклиничните отклонения ако има такива; прекараните в миналото заболявания.