ceni

Доброволни здравноосигурителни фондове

Доброволното здравно осигуряване се осъществява на основата на сключените между здравноосигурителните дружества и съответните лица /пациенти/ договори, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на здравноосигурителни премии.

АГ Болница “Д-р Щерев” няма сключен договор със застрахователи (здравноосигурителни дружества/фондове) за оказване на болнична медицинска помощ на доброволно здравноосигурени лица.

При условие, че спрямо пациента е приложим договор за медицинска застраховка по чл. 82, ал. 1 от ЗЗО, свързан с доброволно здравно осигуряване, то същият е задължен преди хоспитализирането си да се информира изчерпателно за клаузите по договора за медицинска застраховка, от който би се възползвал, с цел предварително да се осведоми дали застрахователят ще заплати определена част или всички дължими суми, следващи се по повод извършените спрямо пациента дейности, при какви условия и по какъв ред.

Фактура за извършените от пациента плащания се издава на касата (1 етаж-централно фоайе), като съдържанието на фактурата и срокът за издаването й се определят от действащото българско законодателство. Дейностите, които се фактурират, са реално извършени, и се вписват във фактурата с наименованията им по ценоразписа на лечебното заведение.

АГ Болница “Д-р Щерев” няма ангажимент да фактурира извършените спрямо пациента дейности по начин, съответстващ на медицинската застраховката, от която евентуално пациента би черпил право като доброволно здравноосигурено лице.

Лечебното заведение не е страна по каквито и да било договори, свързани с доброволно здравно осигуряване, нито е задължено по закон да изпълнява медицинска помощ, допълнително поискани услуги и други дейности, финансирани от доброволното здравно осигуряване. С оглед на това, лечебното заведение няма никакви задължения във връзка с доброволното здравно осигуряване и не може да бъде задължено да изпълнява каквито и да било условия, било поставени от застраховател, от пациент-застраховано лице, или от което и да било трето лице, във връзка с ползването от страна на пациента на права по доброволното здравно осигуряване.