НЗОК

Клинични пътеки, за които САГБАЛ „Д-р Щерев” има сключен договор с НЗОК от 03.05.2017г.

Клинична пътека Цена
1 Стационарни грижи при бременност с реализиран риск 390,00 лв
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск, без код 75.1, 75.33, 75.35 800,00 лв
3 Оперативни процедури за задържане на бременност 128,00 лв
4_1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 г.с. включително 146,00 лв
4_2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 до 26 г.с. на плода 230,00 лв
5 Раждане 580,00 лв
6 Грижи за здраво новородено дете 160,00 лв
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800,00 лв
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 900,00 лв
160 Нерадикално отстраняване на матката 1024,00 лв
161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1055,00 лв
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи, без код 54.11, 54.21, 65.12, 65.13, 65.24, 65.25, 65.29, 65.31, 65.41, 65.49, 65.51, 65.52, 65.53, 65.54, 65.61, 65.62, 65.63, 65.64, 65.81, 65.89, 66.61, 65.95, 66.40, 68.13

 

711,00 лв

163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, без код 71.71 при деца под 9-годишна възраст 277,00 лв
164 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или незадържане на урината при жената, без код 70.79 за деца под 9-годишна възраст 806,00 лв
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 408,00 лв
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 605,00 лв
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1109,00 лв
170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6800,00 лв

Забележка:
* Простагландинов медикамент и Anti –D гама глобулин по КП № 4_1 и 4_2 не се заплаща от НЗОК.
* Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение по клинична пътека, за които НЗОК не заплаща:
– КП № 162, 166 – Лапароскопски консумативи;
– КП № 164 – Платна за укрепване на тазово дъно, ленти за слингови операции, колоидални перли за инфилтрация.
– До два контролни прегледа в лечебното заведение за болнична помощ, при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Важна информация: При необходимост от болнично лечение здравноосигуреното лице /ЗОЛ/ може да бъде насочено за хоспитализация съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ с „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7) издадено от личният лекар или лекар – специалист.

При хоспитализация в условия на спешност, както и при насочване от ЦСМП лечебното заведение, изпълнител на болничната помощ издава „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7).

Хоспитализация се осъществява след документирана преценка за необходимостта от болнично лечение, проведена в диагностично-консултативния блок (ДКБ)/приемен кабинет (ПК) на приемащото лечебно заведение.

Направлението за хоспитализация има срок на валидност до 30 календарни дни от издаването му. По изключение хоспитализирането може да се осъществи след този срок, ако в посочения 30-дневен срок на пациента е извършен преглед в диагностично-консултативния блок/приемен кабинет на изпълнителя на болнична помощ, а хоспитализирането е осъществено след този срок.

За да бъде здравноосигуреното лице хоспитализирано за лечение по дадена клинична пътека, лицето следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права. В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира, като му се оказва болнична помощ по клинична пътека, ако възстанови правата си при условията и по реда на ЗЗО.

Допълнителните услуги, които са извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по съответната клинична пътека (КП), се заплащат съгласно цените, определени в актуалния ценоразпис на болницата.