Мисия, принципи и ценности

Европейските стандарти, непрекъснато усъвършенстване, учебна и научна дейност, уважение и грижа към всеки пациент, проява на социална отговорност – казано накратко това е мисията ни, която ни води напред. Изложените по-долу принципи и ценности се основават на над 10-годишна история на устойчиво развитие на Болница „Д-р Щерев” в сферата на репродуктивно здраве и натрупан над 25-годишен опит на нововъведения и успехи на екипа в приложението на съвременни медицински технологии в България. Нашата мисия като модерно лечебно заведение се основава на:

1. Изпълнение на европейски стандарти и правила за добра медицинска практика с цел осигуряване на качествени здравни грижи и помощ за доверилите ни се пациентите. Изпълнението на този принцип е възможно благодарение на стремежа на целия колектив и всички звена на Медицински комплекс „Д-р Щерев” да развиват непрекъснато своята квалификация, за да постигат все по-добри резултати при диагностиката и лечение на различни случаи от ежедневната си практика. Екипът ни вярва, че добрите резултати стоят в основата на удовлетвореността на пациентите от получената при нас здравна помощ и на изграждането на авторитета на нашето лечебно заведение. Висококачествената грижа за нашите пациенти в комбинацията с продължаващото обучение на нашите специалисти са гаранция за спазването на високи стандарти и правила за добра медицинска практика.

2. Постоянно усъвършенстване на клиничната, биологичната, ембриологичната и лабораторната дейност в Медицински комплекс „Д-р Щерев” с внедряване на модерни технологии и иновативни методики. Непрекъснатото внедряване на нови техники и модерни методи за диагностика и лечение е важна част от нашето поведение в сферата на здравната помощ и грижи. Ние отговорно заявяваме, че търсенето и обновяването на специализирани дейности, доближаващи ни до най-високите европейски и световни критерии е наше ежедневно задължение!

3. Развитие на учебна и научна дейност. Екипът на Медицински комплекс„Д-р Щерев” приема като свое задължение да представя публично своите практически и научни достижения чрез публикации и участия в научни събития на национално и международно ниво. Приемаме като ангажимент споделянето на своя опит и обучението на нови и млади специалисти – лекари, биолози, акушерки и др., независимо дали са настоящи наши кадри или бъдещи наши конкуренти.

4. Задължение за човешко и топло отношение, както към пациентите, така и един към друг в колектива ни. Всеки член на екипа на Медицински комплекс„Д-р Щерев” е поел отговорността да не накърнява личното пространство, самочувствието и достойнството на нито един пациент или колега. Нашият стремеж е да общуваме чрез внимателно отношение и уважение към всеки, прекрачил прага на болницата, независимо от напрежението и стреса от ежедневните ни дейности и задачи.

5. Ангажимент за проява на социална отговорност. Живеейки в свят на несправедливост и бедност екипът ни е поел задължението да извършва благотворителна дейност чрез безплатни профилактични прегледи, лечебни процедури и финансови дарения за общественополезни каузи или за хора в неравностойно положение. Част от този ангажимент за социална отговорност на Болница „Д-р Щерев” е нашият стремеж да тя бъде примерен данъкоплатец и изряден работодател.

Вярваме, че спазвайки горните принципи ще продължим да вървим напред и да се развиваме като модерно европейско лечебно заведение, за да носим облекчение и да създаваме все повече радост на доверилите ни се пациенти!