Become_a_member_of_our_team

Стани част от нашия екип

Тук може да се запознаете с обяви за свободни позиции в Медицински комплекс "Д-р Щерев".

Обява за конкурс за специализант

САГБАЛ „Д-Р ЩЕРЕВ“ ЕООД

обявява конкурс за:

Лекар, специализант по акушерство и гинекология

 • Място на работа: гр. София, ж.к. Разсадника, ул. Христо Благоев 25-31.
 • Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на специалността и нормативните актове, приложими в сферата на здравеопазването.

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • Да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
 • Да са членове на Български лекарски съюз;
 • Да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и да не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
 • Да са лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие – в свободен текст;
 • Професионална автобиография;
 • Диплома за висше медицинско образование – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – оригинал;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;
 • Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв).

Документите се подават лично в непрозрачен плик, в отдел „Човешки ресурси“ на САГБАЛ „Д-р Щерев“, гр. София, ж.к. Разсадника, ул. Христо Благоев 25-31, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата (14.12.2023). Върху плика, се изписват: длъжността, за която се кандидатства, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Първи: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания, като кандидатите допуснати до втори етап ще бъдат уведомени за датата на провеждането му;
 • Втори: Събеседване с одобрените кандидати.

Правила за балообразуване и за класиране:

 • Комисията оценява допуснатите кандидати по следните критерии:

  А) Среден успех от семестриалните и държавни изпити;

  Б) Оценка от дипломата по учебната дисциплина, свързана със специалността, за която кандидатства лицето;

  В) Резултат от представяне на събеседването във връзка с познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

  Г) Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни и др.);

 • Общата оценка се получава като средноаритметична от четирите критерия. При равен резултат предимство ще има кандидатът с трудов стаж по специалността (ако има такъв).
 • Вакантната длъжност за Лекар, специализант сезаема от кандидата с най-голям брой точки.
За нас