Права и задължания на пациента

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА В МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-Р ЩЕРЕВ”

Медицински комплекс „Д-р Щерев” осъществява своите диагностични и лечебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в Медицински комплекс “Д-р Щерев”

ИМА ПРАВО:

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.

2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра /акушерка/, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.

3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение.

4. Да приеме или да отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях.

Правото на отказ от предложеното лечение пациента може да упражни в рамките на действуващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните здравни последици от този отказ.

5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени лечебни методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.

6. Да се гарантира тайната на заболяването му.

7. Да се ползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечение.

8. Да бъде запознат с разходите по лечението му.

9. На здравна просвета, която да включва информация за здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранното откриване на заболяванията. От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве.

10. Да бъде запознат със задълженията си като пациент.

11. Да отправя оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата му, посочени в тази харта са нарушени.

Ако пациентът е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител.

Настоящата харта е изготвена въз основа на препоръките на Световната медицинска асоциация и стриктно се спазва от екипа на Медицински комплекс  „Д-р Щерев”.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА
ползващ медицинските грижи в Медицински комплекс „Д-р Щерев”:


1.Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинския персонал с уважение и респект.

2.Носи лична отговорност за собственото си здраве, спазва здравословен начин на живот и не уврежда умишлено здравето си.

3.Да сподели на лекуващия си лекар всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за правилното диагностициране, подготвяне на подходящ лечебен план и осъществяване на медицинска интервенция.

4.Активно да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ по време на лечебно – възстановителния му процес.

5.Да спазва стриктно предписания му режим и лечение, във връзка с поддържане, запазване, укрепване и възстановяване на здравето му.

6.При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

7.Да спазва установените вътрешни правила в САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД, докато се провежда лечението му.

Полезно