Доброволни здравноосигурителни фондове

Доброволното здравно осигуряване се осъществява на основата на сключените между здравноосигурителните дружества и съответните лица /пациенти/ договори, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на здравноосигурителни премии.

Доброволното здравно осигуряване може да се осъществи чрез възстановяване на разходи или чрез абонаментно обслужване. И двете форми на доброволно здравно осигуряване се основават на здравноосигурителен договор между здрвноосигурителното дружество и пациента.

Доброволно здравно осигуряване чрез възстановяване на разходи е форма, при която здравноосигурителното дружество частично или изцяло възстановява разходите за здравно обслужване на осигурените лица /пациенти/ при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи. В този случай, осигурените лица е необходимо да изискат от изпълнителя на медицинската помощ следните документи:

• амбулаторен лист
• епикриза
• резултати от изследвания
• рецепта
• оригинална фактура (срокът за издаване на фактура е 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие)
• фискален бон или платежно нареждане
• и др.

Доброволно здравно осигуряване чрез абонаментно обслужване е форма, при която здравноосигурителното дружество, при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи, осигурява предоставянето на определени здравни услуги и стоки на осигурените лица /пациенти/ от определени изпълнители на медицинска помощ, с които дружеството е сключило договор.На нашите пациенти, без значение на здравноосигурителното дружество, в което са осигурени, препоръчваме да се информират предварително относно Общите условия по здравноосигурителните пакети, които определят:

• покритието и изключенията от него;
• условията и реда за ползване на здравните услуги и за получаване на здравните стоки;
• условията, реда и сроковете за възстановяване на направените разходи.

Финансова информация